Ndryshime në ligjet për ndërtim dhe për planifikim urbanistik dhe hapësinor me qëllim të shërbimeve më cilësore inxhinierike dhe klimë më të mirë të biznesit, kërkoi kryesia e Odës së arkitektëve dhe inxhinierëve të autorizuar (OAIA) në takimin e sotëm me minsitrin pa resor, i angazhuar për përmirësim të klimës investuese, Zoran Shapuriq.

Krahas për ndryshime në dhënien e autorizimeve dhe kategorizimin e tyre sipas specifikave të arsimimit, në takim është biseduar edhe për sjelljen e rregullores për normative për aktivitete urbanistike dhe ndërtimroe (më herët i quajtur tarifore – çmimore e shërbimeve inxhinierike).

Sipas Shapuriq, investimet grinfilld janë prioritet dhe do të merren parasysh sugjerimet dhe qëndrimet e arkitektëve dhe inxhinierëve të cilëtjanë të kyçur edhe në përmirësimin e klimës investuese edhe në realizimin e investimeve.

Global

Me kryetarin e Odës, Mile Dimitrovski, siç tha, kanë arritur marrëveshje të formojnë grupe të punës dhe të veprohet në mënyrëp multisektoriale për qëllimet e parashtruara për avancim të klimës afariste edh epër investimet vendore e edhe për ato të huaja.

Ai theksoi se i jep mbështetje të plotë punës së Odës, posaçërisht lidhur me vendosjen e riaftësimin e vazhdueshëm profesional të anëtarësisë dhe bashkëpunimti ndërkombëtar me shtetet fqinje dhe më gjerë, me çka mund të përmirësohet klima investuese për kompanitë vendore.

T mobile In article [4]

Në OAIA të Maqedonisë janë të bashkuara të gjitha profesionet inxhinierike. Ai është institucioni i vetëm i autorizuar në shtet për autorizim të inxhinierëve dhe arkitektëve nga aspekti i kompetencave të tyre profesionale. Jep edhe vërtetime inxhinierëve dhe arkitektëve të huaj të cilët punojnë në Maqedoni. Për momentin ka mbi 3.000 anëtarë aktivë dhe 4.000 joaktivë.