Agjencia Shërbime  Audio dhe Audiovizuale Mediale (ASHAAM) e përpiloi Analizën e tregut të shërbimeve audio dhe audiovizuale mediale për vitin 2016.

Në këtë analizë, siç kumtoi ASHAAM, janë prezantuar të dhëna për numrin e rediodifuzerëve, performancat e tyre ekonomike në vitin 2016 (të ardhurat e përgjithshme, struktura e të ardhurave dhe struktura e shpenzimeve, rezultati financiar nga puna, si dhe numri mesatar i të punësuarve në marrëdhënie të rregullt pune) dhe të dhëna për shikueshmërinë e televizioneve  dhe dëgjueshmërinë e radiostacioneve në vitin 2016.

Analiza është publikuar në faqen e internetit të Agjencisë dhe është e gatshme në linkun në vijim.

Analizë në tregun e shërbimeve audio dhe audiovizuale mediale për vitin 2016