Paga mesatare bruto në Maqedoni është  22 672 denarë, që është për 1,4% më e lartë krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Këtë gjë e tregojnë të dhënat e Entit Shtetëror të Statistikave, për periudhën prill 2016 – prill 2017. Statisticienët kanë llogaritur se rritje më të madhe të të ardhurave mujore personale ka në sferën e informatikës dhe komunikimit në të cilat pagat janë rritur për 22%, në sektorin e xehetarisë për 15%, ndërsa në tregtinë me shumicë dhe pakicë pagat janë rritur për 6%. Por qytetarët e Maqedonisë dyshojnë se ky trend në rritje ndjehet edhe në buxhetin shtëpiak. Ata vlerësojnë se çdo muaj u mungojnë së paku 10 mijë denarë për të mbuluar të gjitha nevojat elementare.

“Mendoj se paga prej 25 deri 30 mijë denarë do të ishte e mjaftueshme”

“Për një familje katër anëtarëshe për një muaj nevojiten 1500 euro për shkak se vetëm faturat janë 10 mijë denarë, kështu që këto paga nuk mjaftojnë”.

T mobile In article [4] Laor

“Mendoj se 40 mijë denarë pagë do të ishte e mjaftueshme”.

“Më së paku, nevojiten 30 mijë denarë që në mënyrë të modeste të kaloj muaji”.

Lartësinë e pagave e cakton komisioni social – ekonomik i përbërë nga Qeveria, punëdhënësit dhe sindikata. Ata thonë se nuk duhet të shpejtohet me numrat por duhet të bëhet analizë e mirë për kapacitetin e ekonomisë dhe të punohet sipas programit të përgatitur paraprakisht.

“Pritshmëritë janë se do të punohet sipas programit i cili është pjesë e platformës për rritje ekonomike dhe kjo gjë nuk mund të jetë vetëm sipas vullnetit të shoqërisë së biznesit, për shkak se shoqëria në Maqedoni është e përbërë edhe nga kategori të tjera të qytetarëve të cilët janë të përfaqësuar nga grupe të ndryshme të interesit. Mendoj se është e patjetërsueshme të gjendet konsensus. Ne kemi qëndrime të qarta se si duhet të lëviz ekonomia e Maqedonisë me reformat urgjente qeveritare”, thotë Mile Boshkoc, nga konfederata e punëdhënësve. 

Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë publikoi se shporta minimale konsumuese për një familje katër anëtarëshe është 32 mijë denarë. Duke e marrë parasysh se paga mesatare është 22 600 denarë, nëse vetëm një anëtar i familjes është i punësuar, kjo do të thotë se mungojnë 9 500 denarë në buxhetin familjar, shumë e cila është e njëjtë me shumën të cilën qytetarët që i anketuam thanë se u mungon.

Llogaritja e sindikatës tregon se të paktën nevojiten 13 mijë denarë në muaj që një familje të blejë ushqim dhe pije, pastaj për pagesën e faturave nevojiten 10 mijë denarë, nga 2 mijë denarë për mjete higjienike, transport dhe veshmbathje, rreth 1 000 denarë për manifestime kulturore ndërsa mbi 500 denarë për mirëmbajtjen e shëndetit.

Partia në pushtet, LSDM, në kampanjën e saj parazgjedhore premtoi rritje të pagës mesatare mujore deri 30 mijë denarë gjatë katër viteve të ardhshme. Gjithashtu premtuan edhe rritjen e pagës minimale prej 10 mijë denarë sa është aktualisht,  në 16 mijë denarë. Në periudhën e qeverisjes së VMRO-DPMNE-së ata disa herë kanë cekur se për 10 vite qeverisje pagat janë rritur për 9000 denarë. Në vitin 2006 paga mesatare ishte 13.200 ndërsa, deri sa u ndryshua pushteti ajo arriti në 22 400 denarë.