Në prill të këtij viti, në Republikën e Maqedonisë, janë shpenzuar 601.034 МWh energji elektrike, 8.082 milionë nm3 gaz natyror,  399.521 tonë qymyr dhe 83.628 tonë produkte të naftës, kumtoi Enti Shtetëror i Statistikës.

Bruto prodhimi vendor i energjisë elektrike merr pjesë me 65.2%  në konsumin bruto-vendor të energjisë elektrike, derisa  94.3%  nga konsumi i përgjithshëm i qymyrit janë përdorë për prodhimin e energjisë elektrike.